Programma

Wanneer: donderdag 2 september 2021
Waar: De Werelt, Lunteren

Over de belangrijkste kwesties aangaande de Omgevingswet waar zij nu nog mee zitten.

Cathelijn Peters, programmadirecteur Aan de slag met de Omgevingswet, vertelt over de route naar de nieuwe invoeringsdatum. Hoe kunnen gemeenten zich daar organisatiegewijs het beste op prepareren? Wat zijn de laatste ontwikkelingen bij de oplevering van het digitale stelsel?  Hoe kunnen gemeenten, vooruitlopend op de nieuwe wet, er op steeds grotere schaal mee oefenen?

De Omgevingswet doorbreekt de schotten tussen het fysiek en het sociaal domein. Hoe kunnen gemeenten de wet aangrijpen om het thema gezonde leefomgeving beter op de agenda te krijgen?

Omgevingsvisie: de aanpak van 1Stroom

De omgevingsvisie geeft een integraal en samenhangend beeld van de hoofdlijnen van het beleid en ambities voor zowel de fysieke als sociale leefomgeving. Zowel het huidig beleid als de ontwikkelingen die op ons afkomen zijn meegenomen in de omgevingsvisie van de in 1Stroom samenwerkende gemeenten Duiven en Westervoort. Deze visie wordt gebruikt als gespreksagenda met de raad, partners en de samenleving. In dit document staan de waarden, ambities, doelen en dilemma’s van de gemeenten verwoord. In deze workshop  van Marco van der Pol, projectmanager Omgevingswet van de gemeenten, worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld: inhoud (reikwijdte fysieke leefomgeving), proces (ambtelijk/bestuurlijk), samenwerking met partners en participatie. De workshop wordt in samenwerking met Wolters Kluwer Schulinck verzorgd.

Beter omgaan met het omgevingsplan

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt door gemeenten al volop geëxperimenteerd met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, de voorloper van het omgevingsplan. In deze workshop bespreekt Rachid Benhadi, advocaat bij Hekkelman, verschillende interessante omgevingsplannen uit de praktijk en de relevante jurisprudentie op dit vlak. Uit deze workshop neem je mee hoe gemeenten omgaan met het omgevingsplan en tegen welke discussies je in de praktijk kunt aanlopen.

Scrummethode helpt bij DSO

Het werken volgens de scrummethode en de deelname van ict-leveranciers in de gemeentelijke scrumteams, heeft ervoor gezorgd dat de gemeente Hoorn aanzienlijke stappen heeft gezet in de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hoorn zit in de afrondende fase van de processeninrichting, ontvangt al verzoeken vanuit het DSO en werkt samen met externe ketenpartners. Hoe doen ze dat? Wat zijn de best practices? Tijdens de workshop geeft de gemeente samen met Centric uitleg over de aanpak, delen ze hun ervaringen en is er alle ruimte om vragen te beantwoorden.

De Omgevingswet als vliegwiel voor versnelling

Vertraging in de invoering van de wet: een kans om een nóg betere implementatie tegemoet te gaan! Het verlenen van vergunningen in acht weken en fungeren als één loket? In deze workshop biedt Ingrid Kersten, managing consultant bij BMC, u de kans om via de inhoudelijke uitdagingen van de wet te reflecteren op uw eigen gedrag en dat van de groep. Aan het eind van de workshop zijn de deelnemers zich meer bewust van het effect van hun eigen gedrag op de versnelling die de Omgevingswet vraagt en meebrengt.

Omgevingswet vraagt om efficiënte processen

De Omgevingswet vraagt een nieuwe manier van werken. Er komen andere partijen aan te pas, andere verantwoordelijkheden, andere systemen, andere controles en risico’s. Hoe helpt procesmanagement bij met maken van een snelle en professionele start? Want je wilt als gemeente voldoen aan de rechtmatigheidsregels en tegelijkertijd flexibel genoeg zijn om die aan te passen als het niet in één keer perfect is.  Engage Process ontwikkelde een laagdrempelige, integrale aanpak van procesmanagement, die goed uitvoerbaar moet zijn en door medewerkers en teams gedragen wordt. Al bijna de helft van alle gemeenten maakt er gebruik van. In deze workshop wordt stil gestaan bij de toegevoegde waarde van procesmanagement in relatie tot de Omgevingswet. Enkele  gemeenten vertellen over hun ervaringen.

Hoe kun je het omgevingsplan aangrijpen om de lokale energietransitie te versnellen?

Omgevingsvisie: de aanpak van 1Stroom

De omgevingsvisie geeft een integraal en samenhangend beeld van de hoofdlijnen van het beleid en ambities voor zowel de fysieke als sociale leefomgeving. Zowel het huidig beleid als de ontwikkelingen die op ons afkomen zijn meegenomen in de omgevingsvisie van de in 1Stroom samenwerkende gemeenten Duiven en Westervoort. Deze visie wordt gebruikt als gespreksagenda met de raad, partners en de samenleving. In dit document staan de waarden, ambities, doelen en dilemma’s van de gemeenten verwoord. In deze workshop  van Marco van der Pol, projectmanager Omgevingswet van de gemeenten, worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld: inhoud (reikwijdte fysieke leefomgeving), proces (ambtelijk/bestuurlijk), samenwerking met partners en participatie. De workshop wordt in samenwerking met Wolters Kluwer Schulinck verzorgd.

Beter omgaan met het omgevingsplan

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt door gemeenten al volop geëxperimenteerd met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, de voorloper van het omgevingsplan. In deze workshop bespreekt Rachid Benhadi, advocaat bij Hekkelman, verschillende interessante omgevingsplannen uit de praktijk en de relevante jurisprudentie op dit vlak. Uit deze workshop neem je mee hoe gemeenten omgaan met het omgevingsplan en tegen welke discussies je in de praktijk kunt aanlopen.

Scrummethode helpt bij DSO

Het werken volgens de scrummethode en de deelname van ict-leveranciers in de gemeentelijke scrumteams, heeft ervoor gezorgd dat de gemeente Hoorn aanzienlijke stappen heeft gezet in de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hoorn zit in de afrondende fase van de processeninrichting, ontvangt al verzoeken vanuit het DSO en werkt samen met externe ketenpartners. Hoe doen ze dat? Wat zijn de best practices? Tijdens de workshop geeft de gemeente samen met Centric uitleg over de aanpak, delen ze hun ervaringen en is er alle ruimte om vragen te beantwoorden.

De Omgevingswet als vliegwiel voor versnelling

Vertraging in de invoering van de wet: een kans om een nóg betere implementatie tegemoet te gaan! Het verlenen van vergunningen in acht weken en fungeren als één loket? In deze workshop biedt Ingrid Kersten, managing consultant bij BMC, u de kans om via de inhoudelijke uitdagingen van de wet te reflecteren op uw eigen gedrag en dat van de groep. Aan het eind van de workshop zijn de deelnemers zich meer bewust van het effect van hun eigen gedrag op de versnelling die de Omgevingswet vraagt en meebrengt.

Omgevingswet vraagt om efficiënte processen

De Omgevingswet vraagt een nieuwe manier van werken. Er komen andere partijen aan te pas, andere verantwoordelijkheden, andere systemen, andere controles en risico’s. Hoe helpt procesmanagement bij met maken van een snelle en professionele start? Want je wilt als gemeente voldoen aan de rechtmatigheidsregels en tegelijkertijd flexibel genoeg zijn om die aan te passen als het niet in één keer perfect is.  Engage Process ontwikkelde een laagdrempelige, integrale aanpak van procesmanagement, die goed uitvoerbaar moet zijn en door medewerkers en teams gedragen wordt. Al bijna de helft van alle gemeenten maakt er gebruik van. In deze workshop wordt stil gestaan bij de toegevoegde waarde van procesmanagement in relatie tot de Omgevingswet. Enkele  gemeenten vertellen over hun ervaringen.

Sociale effecten meewegen bij planvorming

Steeds meer gemeenten willen ook de sociale effecten meenemen in hun plan- en besluitvorming. Het sluit ook helemaal aan bij de Omgevingswet waarbij gemeenten en provincies breed en integraal naar de omgeving kijken. De Commissie voor de milieueffectrapportage publiceerde dit voorjaar een handreiking voor gemeenten om effecten als sociale cohesie en veiligheid integraal mee te nemen in hun milieueffectrapportage. Hoe doe je dat in de praktijk? Geert Draaijers, senior werkgroepsecretaris bij de Commissie m.e.r., vertelt er alles over in deze workshop.

Leer de hele gemeente van de Omgevingswet profiteren

De Omgevingswet is in veel gemeenten vooral nog een feestje van het fysieke domein. Hoe betrek je er ook andere afdelingen bij om de voordelen van de wet ten volle te benutten? Trees van der Schoot volgt als columniste van Binnenlands Bestuur de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en traint al jaren gemeenten om de kansen van de wet beter te grijpen.

Omgevingsscan verbindt fysiek en sociaal beleid

De Brabantse omgevingsscan combineert ruimtelijke data met cijfers over de beleving van burgers. Dat levert nuttige nieuwe handvatten op voor het fysiek en sociaal beleid van gemeenten. In een workshop vertellen de GGD Brabant en de gemeente Tilburg hoe de Brabantse omgevingsscan tot stand kwam en hoe je er als gemeente je voordeel mee kunt doen.

Met het omgevingsplan de energietransitie versnellen

Sommige gemeenten zetten zich al in om met het omgevingsplan de energietransitie te versnellen. Hoe doe je dat? En hoe verhoudt dat zich tot de regionale energiestrategie? De gemeente Amersfoort vertelt in De Werelt over kansen en barrières.

Afsluiting met drie deelnemers over hun belangrijkste leerervaringen in de foyer. Aansluitend een netwerkborrel.


Binnenlands Bestuur organiseert dit congres in samenwerking met de volgende partners: