Omgevingsvisie: de aanpak van 1Stroom

De omgevingsvisie geeft een integraal en samenhangend beeld van de hoofdlijnen van het beleid en ambities voor zowel de fysieke als sociale leefomgeving. Zowel het huidig beleid als de ontwikkelingen die op ons afkomen zijn meegenomen in de omgevingsvisie van de in 1Stroom samenwerkende gemeenten Duiven en Westervoort. Deze visie wordt gebruikt als gespreksagenda met de raad, partners en de samenleving. In dit document staan de waarden, ambities, doelen en dilemma’s van de gemeenten verwoord. In deze workshop  van Marco van der Pol, projectmanager Omgevingswet van de gemeenten, worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld: inhoud (reikwijdte fysieke leefomgeving), proces (ambtelijk/bestuurlijk), samenwerking met partners en participatie. De workshop wordt in samenwerking met Wolters Kluwer Schulinck verzorgd.